TARINA
TUNNIT
+358 400 261 571 hello@hellofello.fi

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste (Henkilötietolaki 10 §) ja informointiasiakirja (Henkilötietolaki 24 §).

1. Rekisterinpitäjä

Duunin Oy (Y-tunnus: 2798010-9) Eteläpuisto 15, 28100 Pori, puh. 0400 261 571, www.hellofello.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jukka Lankinen, Duunin Oy, Eteläpuisto 15, 28100 Pori, puh. 0400 261 571, jukka@hellofello.fi

3. Rekisterin nimi

Duunin Oy:n tietosuojarekisteri

4. Rekisteröidyt henkilöt

Duunin Oy:n työntekijät

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Duunin Oy:n työntekijöiden työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoito. Rekrytointivaiheessa rekisteriin kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa Duunin Oy:n tai Duunin Oy:n asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan tai työntekijän suostumukseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja niiden ollessa tarpeellisia:
• henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, henkilötunnus)
• tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja osaamisesta
• mahdollinen työhakemus ja ansioluettelo
• työnhakijan työnhakua koskevat tiedot
• työsuhdetta koskevat tiedot (tehtävänimike, työsuhteen alku- ja arvioitu päättymispäivämäärä, toimeksiannon käyttäjäyritys)
• palkanlaskentaan liittyvät perustiedot
• työajan seuranta ja vuosilomatiedot, matka- ja kululaskut ym.
• mahdollisesti hankittavat henkilöluottotiedot
• lainsäädännön salliessa tai velvoittaessa erikseen määritellyt muut työsuhdetta koskevat tiedot.
Rekisteriin tallennettuja tietoja voivat muuttaa ainoastaan ne Duunin Oy:n työntekijät, joilla on salasanoin suojattu rekisterin käyttöoikeus.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Työnhakijan rekisteritiedot
kerätään työnhakijan toimittamasta työpaikkahakemuksesta, koulu-, työ- ja/ tai muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa ja/ tai työ- tai asiakassuhteen aikana antamista tiedoista.

8. Henkilötietojen säilytys

Duunin Oy säilyttää rekisterissä työsuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kun tiedon tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.
Työnhakijan osalta hänen omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. Jos työnhakija työllistyy Duunin Oy:n kautta, Duunin Oy säilyttää rekisterissä työsuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset lakisääteiset tiedot.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja työntekijöiden henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille tai työnantajaliitolle ja vastaaville.
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus

A. Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

B. Digitaalisesti tallennetut tiedot:

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla. Yhteys palveluun on salattu HTTPS-protokollalla. Duunin Oy vastaa siitä, että työnhakijoiden tai työntekijöiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

11. Tarkastusoikeus

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.
Rekisterinpitäjä antaa em. tiedot pyydettäessä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen:
Jukka Lankinen, Duunin Oy, Eteläpuisto 15, 28100 Pori tai sähköpostitse osoitteeseen jukka@hellofello.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.